Ochrana osobných údajov

OZNÁMENIE O SPRAVODLIVOM SPRACOVANÍ (INDIVIDUÁLNI ZÁKAZNÍCI)

 1. ÚVOD

  Účelom tohto oznámenia o spravodlivom spracovaní („Oznámenie“) je poskytnúť vám informácie o tom, ako spoločnosť Makita s.r.o. Priemyselná 26, Banská Bystrica, 974 01, ičo: 366 196 47 („my“, „nás“ a „náš“) bude spracovávať vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ údajov, ako aj o opatreniach a procesoch, ktoré sme zaviedli na zabezpečenie ich primeranej ochrany. Poskytovanie takýchto informácií je jednou z požiadaviek [Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov 2016/679/UK GDPR, ako je definované v Zákone o ochrane údajov z roku 2018] („GDPR“).

  Toto oznámenie nevytvára žiadny zmluvný vzťah medzi vami a nami a môžeme ho z času na čas zmeniť.

 2. ZÁKONNÉ SPRACOVANIE

  Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba:

  (a) ak na to udelíte svoj súhlas,
  (b) ak je spracovanie nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať naše produkty či služby,
  (c) ak je spracovanie nevyhnutné na to, aby sme mohli reagovať na vašu požiadavku,
  (d) ak je spracovanie nevyhnutné na udržiavanie nášho vzťahu s vami,
  (e) ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie našich zákonných a regulačných povinností,
  (f) ak je spracovanie nevyhnutné na dosiahnutie našich oprávnených záujmov (ako je poskytovanie a zvyšovanie kvality našich produktov a služieb, ako aj plánovanie predajných stratégií a pod.).

  V prípade (a) uvedenom vyššie môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať podaním žiadosti podľa postupu uvedeného nižšie v odseku 12.

 3. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZÍSKAVAME

  1. Spracovávame o vás nasledujúce typy osobných údajov:
   (a) vaše meno, e-mailovú adresu a ďalšie kontaktné údaje, dátum narodenia, pracovisko a adresu, 
   (b) informácie o vašich produktoch zaregistrovaných u nás,
   (c) podrobnosti o vašich preferenciách vzťahujúce sa na typy marketingových podujatí alebo materiálov,
   (d) podrobnosti o vašom prístupe na naše webové stránky (vrátane IP adresy), 
   (e) vaše správy, spätnú odozvu alebo príspevky do zákazníckych prieskumov a dotazníkov,
   (f) obrázky tváre.

  2. Môže sa stať, že budete povinní poskytnúť nám vaše osobné údaje, aby sme mohli riadiť naše podnikanie a prevádzku, udržiavať náš vzťah s vami, poskytovať vám naše produkty alebo služby alebo plniť naše zákonné a regulačné povinnosti. Ak svoje osobné údaje neposkytnete, môže sa stať, že nedokážeme udržiavať náš vzťah s vami alebo vám nebudeme môcť poskytovať naše produkty či služby. 
  3. Vynaložíme maximálne úsilie na zachovanie presnosti a úplnosti vašich osobných údajov, ktoré uchovávame, ako aj na zabezpečenie aktuálnosti všetkých vašich osobných údajov. Môžete nám s tým však výrazne pomôcť tým, že nás budete bezodkladne kontaktovať v prípade, ak dôjde k zmenám vo vašich osobných údajoch alebo ak zistíte, že máme o vás nepresné osobné údaje (pozrite si nižšie odsek 9). Nebudeme zodpovední za žiadne straty vyplývajúce z akýchkoľvek nepresných, nepravdivých, nedostatočných alebo neúplných osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

 4. AKO ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE

  Vaše osobné údaje zvyčajne získavame z informácií, ktoré nám poskytnete počas trvania vášho vzťahu s nami. Zvyčajne to bude prostredníctvom [vášho posielania e-mailov a inej korešpondencie, formulárov a dokumentov používaných pri vašej registrácii do našich zoznamov noviniek z oblasti marketingu alebo trhových údajov, registračných údajov, ktoré používate na prístup k akémukoľvek z našich produktov či služieb.]

  Vaše osobné údaje môžeme získavať aj od spoločností našej skupiny, našich predajcov alebo maloobchodných partnerov, vydavateľov časopisov, PR firiem, zo záznamov vládnych agentúr a sociálnych médií.

 5. AKO POUŽÍVAME OSOBNÉ ÚDAJE

  Vaše osobné údaje budeme spracovávať v súvislosti s riadením nášho vzťahu s vami a poskytovaním našich produktov a služieb pre vás na nasledujúce účely:

  (a) aby sme vám poskytli požadované produkty či služby,
  (b) aby sme odpovedali na vaše správy alebo príspevky, ktoré nám pošlete,
  (c) aby sme spravovali našu produktovú záruku pre vami registrované produkty,
  (d) aby sme vám poskytovali propagačné a marketingové materiály o našich produktoch a službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať,
  (e) aby sme riadili, rozvíjali a vylepšovali náš sortiment produktov, služby, obchody, systémy informačných technológií a webové stránky a aby sme vytvárali marketingovú stratégiu;
  (f) aby sme sledovali a vyhodnocovali dodržiavanie zákonov a našich zásad a noriem,
  (g) aby sme plnili naše zákonné a regulačné povinnosti a požiadavky kdekoľvek na svete vrátane podávania informácií a hlásení vnútroštátnym aj medzinárodným regulačným orgánom a/alebo aby sme im umožnili nás kontrolovať,
  h) aby sme vykonávali kontroly proti praniu špinavých peňazí, finančné a úverové kontroly, ako aj na účely prevencie a odhaľovania podvodov a trestnej činnosti,
  (i) na administratívne účely v súvislosti so zabezpečením a prístupom k našim webovým stránkam a aplikáciám,
  (j) aby sme plnili súdne príkazy a uplatňovali a/alebo bránili naše zákonné práva,
  k) na akýkoľvek iný legitímny obchodný účel a
  (l) ako to inak povoľuje či vyžaduje platný zákon alebo nariadenie.

 6. MEDZINÁRODNÉ PRENOSY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Vaše osobné údaje môžu byť prenášané (vrátane prístupu k nim alebo ich uloženia v nich) do krajiny alebo na územie mimo [Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“)/Spojeného kráľovstva], a to aj do krajín, ktorých zákony nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako v [EHP/Spojenom kráľovstve]. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať najmä so spoločnosťami našej skupiny podnikov mimo [EHP/Spojeného kráľovstva] vrátane Japonska.  Zabezpečíme, aby sa všetky takéto medzinárodné prenosy vykonávali na základe náležitých alebo vhodných bezpečnostných opatrení podľa požiadaviek nariadenia GDPR. Kópie príslušných bezpečnostných dokumentov môžete získať podaním žiadosti podľa postupu uvedeného nižšie v odseku 12.

 7. KEDY MÔŽEME ZVEREJNIŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

  Vaše osobné údaje nepredávame/nebudeme predávať, neprenajímame/nebudeme prenajímať ani s nimi neobchodujeme/nebudeme obchodovať. Vaše osobné údaje sprístupníme iba nasledujúcim príjemcom: 

  (a) spoločnostiam našej skupiny,
  (b) tretím stranám, ktoré spracovávajú vaše osobné údaje v našom mene (ako sú poskytovatelia našich systémov vrátane poskytovateľov cloudových služieb),
  (c) akejkoľvek tretej strane, na ktorú postúpime alebo presunieme akékoľvek z našich práv alebo povinností,
  (d) akémukoľvek potenciálnemu kupcovi v prípade, že predáme akúkoľvek časť nášho podniku alebo aktív a
  (e) akejkoľvek vláde, regulačnej agentúre, orgánu štátnej kontroly alebo presadzovania zákonov alebo súdu, ak to od nás vyžaduje platný zákon alebo nariadenie alebo na ich žiadosť.

 8. AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

  Zaviazali sme sa bezpečne uchovávať a chrániť vaše osobné údaje a zavedieme a budeme udržiavať náležité technické a organizačné opatrenia, aby sme zaistili náležitú úroveň zabezpečenia vhodnú na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným alebo neoprávneným zničením, stratou, pozmenením, zverejnením alebo prístupom. 

 9. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ ZÍSKAVAME

  1. Ak si želáte:
   (a) aktualizovať, upraviť, odstrániť svoje osobné údaje alebo získať kópiu svojich osobných údajov, ktoré uchovávame, alebo
   (b) obmedziť alebo zamedziť nám používať akékoľvek vaše osobné údaje, ktoré uchovávame,
   môžete o to požiadať tak, že nás budete kontaktovať podľa postupu uvedeného nižšie v odseku 12.
  2. V ktorejkoľvek z vyššie uvedených situácií vás môžeme požiadať, aby ste preukázali svoju totožnosť poskytnutím kópie platného identifikačného prostriedku, aby sme splnili naše povinnosti v oblasti zabezpečenia a zabránili neoprávnenému zverejneniu údajov.

 10. AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

  Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba dovtedy, kým to bude potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli získané, prípadne na splnenie zákonných, regulačných alebo interných požiadaviek.

 11. AKO AKTUALIZUJEME ALEBO MENÍME TOTO OZNÁMENIE O SPRAVODLIVOM SPRACOVANÍ

  Časti tohto Oznámenia môžeme zmeniť alebo aktualizovať, aby sme zachovali súlad s platnými zákonmi a nariadeniami alebo po aktualizovaní našich interných postupov. Urobíme tak aktualizáciou tohto Oznámenia na stránke www.makita.sk . O takejto zmene nebudete musieť byť nevyhnutne informovaní. Preto dbajte na to, aby ste si pravidelne preštudovali toto Oznámenie a mali tak vždy dokonalý prehľad o všetkých zmenách alebo aktualizáciách.

 12. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

  V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa obsahu tohto Oznámenia alebo vašich osobných údajov, prípadne ak chcete podať žiadosť týkajúcu sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás pomocou údajov uvedených nižšie: 
  E-mail: dpozavináčmakita.sk
  Poštová adresa:  Úradník dodržiavania súladu na ochranu údajov, Makita s.r.o., Priemyselná 26, Banská Bystrica, 974 01

 13. AKO PODAŤ SŤAŽNOSŤ REGULÁTOROVI

  Ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva na ochranu údajov, máte právo podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu osobných údajov.

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko