EEZ a Obaly - označovanie

I. OBALY – OZNAČOVANIE:

§ 54 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

(1) Výrobca obalov je povinný zabezpečiť:

a) označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu v súlade s osobitným predpisom, ak sa rozhodne obal označiť; obal môže označiť aj údajom o spôsobe nakladania s ním

V zmysle uvedeného ustanovenia zákona o odpadoch je označovanie obalov (podľa tohto zákona) dobrovoľné, tzn. výrobca tak urobiť nemusí, pričom však platí, že ak sa obal rozhodne označiť, toto označenie musí byť urobené v súlade s podmienkami a spôsobom podľa tohto zákona, resp. vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z.. V prípade, že výrobca teda obal chce označiť, označenie materiálového zloženia obalu musí byť v súlade so značkami podľa prílohy č. 14 vyhlášky č. 373/2015 Z. z.

Podľa § 20 vyhlášky č. 373/2015 Z. z.

(1) Grafické značky na označovanie materiálového zloženia obalov sú uvedené v prílohe č. 14.

(2) Grafickú značku je možné uviesť v označení priamo na obale, na etikete alebo dokumente, ktorý sprevádza výrobok.

(3) Označenie sa umiestňuje na takom mieste na obale, ktoré sa otváraním obalu alebo bežnou manipuláciou s obalom nepoškodí alebo neodstráni. Viacnásobné použitie označenia obalu je prípustné.

II. EEZ – OZNAČOVANIE:

§ 34 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch:

(1) Výrobca elektrozariadení je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný

c) uvádzať na trh elektrozariadenie označené grafickým symbolom,

l) zabezpečiť bezplatné poskytnutie informácií o príprave na opätovné použitie a správne a environmentálne šetrné spracovanie elektroodpadu vrátane údržby, modernizácie, renovácie a recyklácie, informácie o súčiastkach a materiáloch, ktoré sa v elektrozariadeniach nachádzajú a informácie o umiestnení nebezpečných látok a zmesí v elektrozariadeniach pre každý typ nového elektrozariadenia, ktoré prvýkrát uviedol na trh, najneskôr do jedného roku od uvedenia elektorozariadenia na trh všetkým spracovateľom elektroodpadov s vydanou autorizáciou podľa § 89 ods. 1 písm. a) bodov 4 až 6; tieto informácie poskytnú výrobcovia príslušným subjektom vo forme manuálu alebo prostredníctvom elektronických médií.

§ 37 ods. 1:

b) informovať na mieste, ktoré je pri predaji elektrozariadení viditeľné a pre verejnosť prístupné, konečných používateľov o možnosti bezplatného spätného zberu elektroodpadu,
Vyhláška č. 373/2015 Z. z.:

§ 11 ods. 1 a 2 :

Označovanie elektrozariadenia uvádzaného na trh
(1) Elektrozariadenie uvádzané na trh sa na účely spätného zberu a oddeleného zberu elektroodpadu označuje grafickými symbolmi, ktorých vzory sú uvedené v prílohe č. 9 a zodpovedajú technickým normám5) alebo iným obdobným technickým špecifikáciám s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(2) Grafické symboly sa musia vyznačiť na elektrozariadení viditeľne, čitateľne a nezmazateľne; ak je to potrebné kvôli veľkosti alebo funkcii výrobku, symbol sa vytlačí na obaly, návod na použitie a na záručný list EEZ.

Príloha č. 9 vyhlášky:

Grafický symbol pre označenie elektrozariadenia určeného pre oddelený zber

Grafický symbol pre označenie elektrozariadenia určeného pre oddelený zber, ktoré bolo uvedené na trh pred 13. augustom 2005
označenie elektrozariadenia určeného pre oddelený zber

Grafický symbol pre označenie elektrozariadenia určeného pre oddelený zber, ktoré sa uvádza na trh po 13. auguste 2005
označenie elektrozariadenia určeného pre oddelený zber


 

Súbor na stiahnutie: PDF

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko